Konzultačné projekty:

 

Reforma riadenia verejných financií

Predmet: Zmena riadenia verejných financií na Slovensku ,programové rozpočtovanie, princíp hodnoty za peniaze, projekcie stratégií do rozpočtov, metodológie , monitoring a hodnotenie
Príjemca projektu: Ministerstvo financií a 6 najväčších rozpočtových rezortov
Partneri projektu: Svetová banka (vedúci poskytovateľ úveru), Ecorys BV (Holandsko) - hlavný partner, AKKA SK - Miroslav Poláček (zástupca hlavného tímu)
Termín: máj 2004 – apríl 2006
Miesto: Slovenská Republika

Zhrnutie výsledkov:

  • Návrhy pre externý legislatívny ráme, pravidlá a rozpočtovacie nástroje, upravený zúčtovací rámec
  • Dostatočný počet zamestnancov v rozpočtových kapitol, ktorí boli zaškolení pre lepšiu formuláciu stratégie a rozpočtu a programového rozpočtovania praxi (formulácia, monitorovanie a výkon), metodiky hodnotenia nákladov a aplikovanie viacročných metód rozpočtovania
  • Zvýšenie relevancie formulovaných viacročných rozpočtových stropov a výdavkové limity
  • Zvýšenie relevantnosti a praxe rozpočtovýcn analytických nástrojov a informačnej základne
  • Zvýšenie interakcie so zúčastnenými stranami v oblasti rozpočtu, najmä v rámci rezortných ministerstiev príslušných sekcií

Komplexné vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.

Predmet: školenie a vzdelávanie zamestnancov v SESK pre výrobu bunkových bunkových linkách a v manažmente, jazyky, počítačové zručnosti, atď
Príjemca: Samsung Electronics Slovensko, Galanta
Zdroj: Štrukturálne fondy Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Partneri projektu: pripravené a manažovanéElektrotechnickým klastrom v spolupráci s SESK, AKKA SK
Realizácia: jún 2010 - november 2011
Miesto: Slovenská Republika
Elektronický Cluster a AKKA SK pripravili a realizovali všetko - od verejného obstarávania, riadili školiace činností , zabezpečili komunikáciu so SIA, pripravili žiadosti o platbu, projektové a finančné riadenie, vykazovanie

DUO**STARS PROJECT

Predmet: Cezhraničný-Rakúsko-Slovenský Projekt zameraný na podporu inovačných aktivít v podnikoch, analytické činnosti, spoluprácu s firmami, vytváranie sietí, verejného a súkromného sektora, budovanie partnerstiev a odborné vzdelávanie pre prax
Zdroj: Cezhraničný program Slovensko-Rakúsko
Príjemca: Trnavský samosprávny kraj, oblasť Dolné Rakúsko (Rakúsko), spoločnosti v oboch regiónoch
Partneri: Elektrotechnický a Energetický Klaster, SESK, AKKA SK, Agromedica, Revitaling, Dolnorakúska Obchodná Komora, rakúsky Zväz priemyslu
Realizácia: 2009 – 2012
Miesto: Rakúsko / Slovenská republika
Hlavné výsledky: Bola vykonaná analýza podnikateľského prostredia Trnavského samosprávneho kraja a činnosti firiem v oblasti inovácií, pilotné aktivity na odborné vzdelávanie, bolo vytvorené množstvo strategických dokumentov, ako aj konkrétne webové stránky v oboch krajinách orientovaných na cezhraničnú spoluprácu medzi oboma regiónmi v oblasti inovácií, vzdelávania a podnikania. Sú pripravené follow-up/následné projekty.
V rámci projektu sa zorganizovalo niekoľko seminárov pre firmy, boli zhromaždené a analyzované informácie o verejnom obstarávaní v podnikoch a bol vyvinutý elektronický portál verejného obstarávania.

Moderné Kysuce Project

Predmet: Zlepšenie strategického plánovania v regióne Kysuce (severné Slovensko), pozvanie podnikateľov a podnikateľských združení do väčších aktivít a zapojenie mladej generácieu do miestnej politiky.
Zdroj: Nórsky finančný program / ​​nástroj Príjemca: Mestá, obce, podnikateľské združenia a mladá generácia v odľahlej oblasti severného Slovenska - Kysuce
Partneri: Hayek Foundation, Revitaling, Agromedika, AKKA SK
Realizácia: 2008 - 2009
Miesto: Slovenská republika
Hlavné výsledky: Boli vytvorené tri moderné miestne stratégie rozvoja. Boli organizovaný veľký počet workshopov a seminárov pre podnikateľské združenia a spoločností. Boli popravené pilotné činnosti na plánovanie budúcnosti regiónu mládežou. Špecifický súbor seminárov o budovaní partnerstiev bol poskytnutý pre súkromný a verejný sektor. Bol realizovaný ďalší súbor aktivít - semináre, praktické nácviky a na rozvoj ľahko použiteľný softvér pre obce na programové rozpočtovanie.

Podnikateľské vzdelávanie vo Vietname

Predmet: Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť realizáciu inovatívnych foriem vzdelávacích aktivít týkajúcich sa podnikania a ekonomického vzdelávania vo Vietname.
Zdroj: Slovenská ODA agentúra
Príjemca: Ministerstvo školstva vo Vietname, Vietnamská komora, Stredné a Vysoké školy vo Vietname
Partneri: Slovensko-Vietnamská obchodná komora, Vietnamské Ministerstvo školstva, AKKA SK, AGROMEDIKA, Revitaling, Hayek Foundation
Realizácia: 2010 – 2011
Miesto: Vietnam / Slovenská Republika

Hlavným cieľom bolo zaviesť inovatívne formy vzdelávania vo Vietname (lokálna a konkrétna charakteristika projektu) a transfer know-how, týkajúce sa reformy v oblasti vzdelávania zo Slovenska do Vietnamu (národná a globálna povaha projektu). Hlavným predpokladom realizácie projektu bola korešpondencia cieľov projektu s cieľmi vlády vo Vietname a ich strategické reformy týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj partnerstvo Ministerstva vzdelávania a odbornej prípravy vo Vietname, ktoré silne podporuje realizáciu projektu vo Vietname. Základnou stratégiou pre úspešnú realizáciu projektu bolo vyškoliť vysokoškolských učiteľov k využívaniu inovatívnych foriem ekonomického a podnikateľského vzdelávania vo Vietname so zavedenou tradíciu Akadémie ekonomického a podnikateľského vzdelávania vo Vietname.

CLUSTERPOLISEE - Nettworking príslušných subjektov v elektronickom priemysle

Predmet: Tvorba stratégie a organizovanie akcií zameraných na vytváranie sietí firiem a inštitúcií elektronického priemyslu v krajinách V4
Zdroj: Projekt Clusterpolisee (17 partnerov z 11 krajín), Program Southe-East Europe
Príjemca: Elektronická sekcia Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory, Trnavský kraj
Partneri projektu:lektrotechnický klaster, AKKA SK, Revitaling, Samsung, ES SOPK
Realizácia: máj – jún 2014
Miesto: Slovenská Republika
Hlavné výsledky: Boli vytvorené stratégie pre vytváranie sietí, inovácie, inovačné školenia a monitorovanie budúcich trendov v elektronickom priemysle. Bola organizovaná konferencia z 50 kľúčových hráčov v oblasti elektronického priemyslu, firiem, inštitúcií výskumu a vývoja, verejného a akademického sektora. Účastníci z krajín V4, Rakúsko a Taiwan prezentovali svoje skúsenosti a očakávania. Bolo podpísaných viac ako 20 memoránd o porozumení o spolupráci.