O nás

AKKA SK je typická, malá, poradenská spoločnosť, pôsobiaca v oblasti poradenstva pre firmy, ako aj pre verejný sektor v oblasti tvorby stratégií, školenia a vzdelávania, transferu technológií a inovácií. Vlastníkom spoločnosti je PhDr. Miroslav Poláček.

Miroslav Poláček

Miroslav Poláček pracoval v hospodárskych odvetviach vlády od začiatku 90-tych rokov. Začal na Ministerstve financií v rôznych pozíciách ako je vedúci oddelenia, poradca štátneho tajomníka, poradcu ministra. Na ministerstve hospodárstva pracoval ako riaditeľ odboru pre podporu malých a stredných podnikov, inovácií a investícií, a neskôr ako generálny riaditeľ sekcie Stratégie. Posledná pozícia vo verejnom sektore bola Poradca ministra pre podnikateľské prostredie, inovácie a investície na Ministerstve hospodárstva. Venované strategickým projektom, vrátane zmien právnych predpisov, ktorých cieľom bolo zlepšenie investičného a podnikateľského prostredia.

V posledných rokoch pôsobil ako poradca pre orgány verejnej správy a podniky v strategickom plánovaní, investíciách a vzdelávaní. Je autorom a spoluautorom niekoľkých strategických dokumentov verejnej správy na regionálnej a centrálnej úrovni.

Miroslav Poláček bol členom niekoľkých inštitúcií Európskej komisie - Skupina na vysokej úrovni pre lepšiu reguláciu - Stála pracovná skupina pre lepšiu reguláciu, Pracovná skupina pre sociálnu zodpovednosť podnikov a Pracovnej skupiny v oblasti štátnej pomoci. Bol tiež členom pracovnej skupiny OECD pre inovácie a podnikanie vo výbore. Bol zástupcom vedúceho medzinárodného tímu pre reformu riadenia verejných financií v Slovenskej republike, projektu podporovaného Svetovou bankou.

ECWS

LCD displays

AKKA SK veľmi úzko spolupracuje s Elektrotechnickým klastrom - Západné Slovensko, čo je združenie právnických osôb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, mestom Galanta a Samsung Electronics Slovakia. Klaster je zameraný predovšetkým na podporu a riadenie rôznych projektov v oblasti vzdelávania, inovácií, stratégie a zahraničnej spolupráce firiem ako aj verejného a akademického sektora. Firma prostredníctvom Elektronického Klastra úzko spolupracuje s Elektronickou Sekciou Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej Komory, s partnermi po celej republike a v krajinách V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko) a v Rakúsku. Spoločnosť je tiež členom Slovensko-Vietnamskej obchodnej komory, ktorá je zameraná na rozvoj podnikania a transfer know-how medzi Slovenskou republikou a Vietnamom.